මෙම වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

වීඩියෝ

කඩදාසි FSDU කාඩ්බෝඩ් සංදර්ශකය

පොත් විලාසය චුම්බක පෙට්ටිය

CDU කොටු නියැදි සෑදීම

දෘඩ පදනම සහ පියන තෑගි පෙට්ටිය ස්වයංක්‍රීය මැලියම් ක්‍රියාවලිය

LCD සංදර්ශකය සහිත දෘඩ පෙට්ටිය

බිඳ දැමිය හැකි තෑගි පෙට්ටිය